2018 Vol. 32, No. 1

Special Collection on the Heavy and Persistent Haze–Fog Episodes in Winter 2016/17 in the Beijing–Tianjin–Hebei Area of China 
Chemical Components, Variation, and Source Identification of PM1 during the Heavy Air Pollution Episodes in Beijing in December 2016
Yangmei ZHANG, Yaqiang WANG, Xiaoye ZHANG, Xiaojing SHEN, Junying SUN, Lingyan WU, Zhouxiang ZHANG, Haochi CHE
2018, 32(1): 1-13. doi: 10.1007/s13351-018-7051-8
Acidity of Aerosols during Winter Heavy Haze Events in Beijing and Gucheng, China
Xiyuan CHI, Pengzhen HE, Zhuang JIANG, Xiawei YU, Fange YUE, Longquan WANG, Bokun LI, Hui KANG, Cheng LIU, Zhouqing XIE
2018, 32(1): 14-25. doi: 10.1007/s13351-018-7063-4
Comparison of Submicron Particles at a Rural and an Urban Site in the North China Plain during the December 2016 Heavy Pollution Episodes
Xiaojing SHEN, Junying SUN, Xiaoye ZHANG, Yangmei ZHANG, Yaqiang WANG, Kaiyan TAN, Peng WANG, Lu ZHANG, Xuefei QI, Haochi CHE, Zhouxiang ZHANG, Junting ZHONG, Huarong ZHAO, Sanxue REN
2018, 32(1): 26-37. doi: 10.1007/s13351-018-7060-7
Aerosol Hygroscopicity during the Haze Red-Alert Period in December 2016 at a Rural Site of the North China Plain
Xuefei QI, Junying SUN, Lu ZHANG, Xiaojing SHEN, Xiaoye ZHANG, Yangmei ZHANG, Yaqiang WANG, Haochi CHE, Zhouxiang ZHANG, Junting ZHONG, Kaiyan TAN, Huarong ZHAO, Sanxue REN
2018, 32(1): 38-48. doi: 10.1007/s13351-018-7097-7
Tracking a Severe Pollution Event in Beijing in December 2016 with the GRAPES–CUACE Adjoint Model
Chao WANG, Xingqin AN, Shixian ZHAI, Zhaobin SUN
2018, 32(1): 49-59. doi: 10.1007/s13351-018-7062-5
Vertical Distribution Characteristics of PM2.5 Observed by a Mobile Vehicle Lidar in Tianjin, China in 2016
Lihui LYU, Yunsheng DONG, Tianshu ZHANG, Cheng LIU, Wenqing LIU, Zhouqing XIE, Yan XIANG, Yi ZHANG, Zhenyi CHEN, Guangqiang FAN, Leibo ZHANG, Yang LIU, Yuchen SHI, Xiaowen SHU
2018, 32(1): 60-68. doi: 10.1007/s13351-018-7068-z
Special Collection on the Heavy and Persistent Haze–Fog Episodes in Winter 2016/17 in the Beijing–Tianjin–Hebei Area of China
Characteristics of Turbulent Transfer during Episodes of Heavy Haze Pollution in Beijing in Winter 2016/17
Yan REN, Shuwen ZHENG, Wei WEI, Bingui WU, Hongsheng ZHANG, Xuhui CAI, Yu SONG
2018, 32(1): 69-80. doi: 10.1007/s13351-018-7072-3
Differences in Meteorological Conditions between Days with Persistent and Non-Persistent Pollution in Beijing, China
Ting YOU, Renguang WU, Gang HUANG
2018, 32(1): 81-98. doi: 10.1007/s13351-018-7086-x
Changes in Extreme Maximum Temperature Events and Population Exposure in China under Global Warming Scenarios of 1.5 and 2.0°C: Analysis Using the Regional Climate Model COSMO-CLM
Mingjin ZHAN, Xiucang LI, Hemin SUN, Jianqing ZHAI, Tong JIANG, Yanjun WANG
2018, 32(1): 99-112. doi: 10.1007/s13351-018-7016-y
How Does Tropical Cyclone Size Affect the Onset Timing of Secondary Eyewall Formation?
Liang GUAN, Xuyang GE
2018, 32(1): 124-134. doi: 10.1007/s13351-018-7023-z
Assessing Hourly Precipitation Forecast Skill with the Fractions Skill Score
Bin ZHAO, Bo ZHANG
2018, 32(1): 135-145. doi: 10.1007/s13351-018-7058-1
Average Amount and Stability of Available Agro-Climate Resources in the Main Maize Cropping Regions in China during 1981–2010
Jin ZHAO, Xiaoguang YANG
2018, 32(1): 146-156. doi: 10.1007/s13351-018-7122-x